Grafton Police Department 

1981 Washington St.
Grafton, WI 53024

262-375-5320